Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị

In

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH - QUẢN TRỊ

1. Đ/c Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. Đ/c Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. Đ/c Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. Đ/c Vũ Thị Thơ Kế toán
5. Đ/c Phạm Thị Mai Phương Văn thư
6. Đ/c Đặng Thị Lộc Thủ quỹ
7. Đ/c Hoàng Văn Sáng Điện đài
8. Đ/c Trần Khắc Đàn Lái xe
9. Đ/c Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
10. Nguyễn Thị Hiền Nhân viên
11. Đ/c Ngô Thị Ngọc Loan
Nhân viên
12. Đ/c Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
13. Đ/c Lê Thị Xuân Nhân viên
14. Đ/c Ngô Hoài Nam Bảo vệ
15. Đ/c Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
16. Đ/c Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
17. Đ/c Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ