Quy định Số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thứ hai, 25 Tháng 3 2019 09:54
In

Xem file PDF