CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN NẮM CHẮC THỜI CƠ, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC!