BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHẲNG ĐỊNH TIỀM NĂNG, NÂNG TẦM HỘI NHẬP