CHỦ ĐỘNG, NHẠY BÉN NẮM CHẮC THỜI CƠ, NỖ LỰC VƯỢT QUA KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, QUYẾT TÂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC!

Ban Giám hiệu

BAN GIÁM HIỆU

      

           

ThS. NGÔ THỊ LIÊN 

 Hiệu trưởng

 

      

 

ThS. ĐÀM XUÂN TÙNG

Phó Hiệu trưởng

 

ThS. HOÀNG VĂN QUANG

Phó Hiệu trưởng