BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHẲNG ĐỊNH TIỀM NĂNG, NÂNG TẦM HỘI NHẬP

Khoa Lý luận cơ sở

 

KHOA LÝ LUẬN CƠ SỞ

 

1. TS. Nguyễn Thị Hồng Huệ Trưởng khoa
2. ThS. Nguyễn Bình Minh Phó Trưởng khoa
3. ThS. Phạm Xuân Định Giảng viên
4. ThS. Cao Viết Sơn Giảng viên
5. ThS. Nguyễn Hoàng Long  Giảng viên chính
6. ThS. Phạm Thị Thu Hà  Giảng viên