MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN 2024!

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

1. ThS. Nguyễn Hương Quế Trưởng khoa
2. ThS. Nguyễn Quang Trung Giảng viên
3. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên
4. ThS. Hạ Thị Phượng Giảng viên