BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHẲNG ĐỊNH TIỀM NĂNG, NÂNG TẦM HỘI NHẬP

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

1. ThS. Nguyễn Hương Quế Trưởng khoa
2. ThS. Nguyễn Quang Trung Giảng viên
3. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên
4. ThS. Hạ Thị Phượng Giảng viên