Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

1. ThS. Nguyễn Hương Quế Trưởng khoa
2. ThS. Nguyễn Quang Trung Giảng viên
3. ThS. Nguyễn Thị Huyền Trang Giảng viên
4. CN. Hạ Thị Phượng Giảng viên