TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Khoa Nhà nước và Pháp luật

 

KHOA NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT

 

 

 

1. Đ/c Nguyễn Hương Quế Thạc sĩ - Trưởng khoa
2. Đ/c Nguyễn Quang Trung Thạc sĩ - Giảng viên
3. Đ/c Nguyễn Thị Huyền Trang Cử nhân - Giảng viên
4. Đ/c Hạ Thị Phượng Cử nhân - Giảng viên