Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Phòng Quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 

1. CN. Vũ Văn Dương Trưởng phòng
2. ThS. Hoàng Nam Phó Trưởng phòng
3. ThS. Nguyễn Thị Hiền Phó Trưởng phòng
4. ThS. Trần Thị Thu Hà Giảng viên
5. ThS. Cao Thị Quỳnh Trang Giảng viên
6. ThS. Hà Đình Phong Giảng viên
7. ThS. Mai Thị Ngân Giảng viên
8. ThS. Bùi Thị Oanh Chuyên viên