Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

 

1. CN. Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng
2. CN. Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. CN. Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. CN. Vũ Thị Thơ Kế toán
5. CN. Phạm Thị Mai Phương Văn thư
6. CN. Đặng Thị Lộc Thủ quỹ
7. CN. Nguyễn Thị Hiến Chuyên viên
8. CN. Dương Thị Hoàn Chuyên viên
9. Hoàng Văn Sáng Điện đài
10. Trần Khắc Đàn Lái xe
11. Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
12. Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
13. Ngô Thị Ngọc Loan Nhân viên
14. Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
15. Lê Thị Xuân Nhân viên
16. Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
17. Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
18. Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ