BÀ RỊA - VŨNG TÀU KHẲNG ĐỊNH TIỀM NĂNG, NÂNG TẦM HỘI NHẬP

Phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu

 

PHÒNG TỔ CHỨC, HÀNH CHÍNH, THÔNG TIN, TƯ LIỆU

 

1. CN. Đinh Thị Mai Yên Phó Trưởng phòng (phụ trách phòng)
2. CN. Nguyễn Thị Hải Yến Phó Trưởng phòng
3. CN. Nguyễn Thanh Toàn Kế toán trưởng
4. CN. Vũ Thị Thơ Kế toán
5. CN. Dương Thị Hoàn Chuyên viên 
6. CN. Nguyễn Thị Hiến Chuyên viên
7. CN. Đặng Thị Lộc  Thủ quỹ
8. CN. Phạm Thị Mai Phương Văn thư
9. Hoàng Văn Sáng Điện đài
10. Nguyễn Hồng Vịnh Lái xe
11. Nguyễn Thị Thu Hiền Nhân viên
12. Ngô Thị Ngọc Loan Nhân viên
13. Phạm Thị Tố Quyên Nhân viên
14. Lê Thị Xuân Nhân viên
15. Nguyễn Thanh Bình Bảo vệ
16. Nguyễn Văn Hoàng Bảo vệ
17. Đỗ Xuân Khánh Bảo vệ