TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Khoa Xây dựng Đảng

 

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

 

 

1. Đ/c Đặng Văn Lợi

Thạc sĩ - Trưởng khoa

2. Đ/c Đỗ Văn Đờ La Guôl

Thạc sĩ - Phó Trưởng khoa

3. Đ/c Trần Ngọc Sáng

Thạc sĩ - Giảng viên

4. Đ/c Đặng Thị Ánh Tuyết

Thạc sĩ - Giảng viên

5. Đ/c Hồ Viết Hùng

Thạc sĩ - Giảng viên