Chủ động, nhạy bén nắm chắc thời cơ, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm xây dựng và phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc!

Khoa Xây dựng Đảng

 

KHOA XÂY DỰNG ĐẢNG

 

1. ThS. Đặng Văn Lợi

Trưởng khoa

2. ThS. Đỗ Văn Đờ La Guôl

Phó Trưởng khoa

3. ThS. Trần Ngọc Sáng

Giảng viên

4. ThS. Đặng Thị Ánh Tuyết

Giảng viên

5. TS. Hồ Viết Hùng

Giảng viên